Til forsiden 
		logo: Peter Mannello Til forsiden  

Beskrivelse

Et eventyr

Forskningsdelen

Relationer

Rummelighed

Menneskesyn

Så langt er vi

Dette er skrevet af Søren Smidt i marts 2003, og sendt som bilag til ansøgningen til Socialministeriet.

Følgeforskningsprojekt til
"Sluk ikke brandalarmen - relationer og rummelighed"

akvarel: MartinBaggrund

Dette metodeudviklingsprojekt ligger i klar forlængelse af de mange initiativer, der tages i danske kommuner for at gøre dagtilbudene mere rummelige. Behovet for større rummelighed handler dels om at bevare dagtilbudene som et alment tilbud, som er i stand til at rumme børn med særlige behov. Samtidig er der også et økonomisk incitament for kommunerne, til at færrest mulige børn bliver placeret udenfor de almindelige dagtilbud i særlige foranstaltninger. Men for at livet i dagtilbudet bliver bedst muligt for disse børn i almindelighed og børn med særlige behov i særdeleshed, er der brug for udvikling af nye metoder og udvikling af de pædagogiske personales kompetencer. Det fremgår blandt andet af Socialministeriets evaluering af området "dagtilbud til børn". I denne evaluering står blandt andet om kommunernes arbejde med truede, tosprogede og handicappede børn:

"Som det fremgår gøres der en stor indsats i forhold til alle tre kategorier af børn med særlige behov, ligesom der bruges mange ressourcer på området. Men samtidig synes der stadig at være en række problemer som står tilbage. Den individuelle vurdering af barnets behov og den konkrete tilpasning af støtteforanstaltninger som loven foreskriver, sætter dagtilbudene overfor meget forskelligartede opgaver eftersom de særlige behov er af så varierende karakter.

Der er derfor et problem med, at få formidlet den nødvendige viden til de enkelte dagtilbud på det tidspunkt de har behov for det. Der eksisterer meget viden på lokalt niveau i kommunerne, i amterne, i videnscentre og som forskningsresultater, men der er et problem med at få den formidlet til dagtilbudene så den kan indgå i det praktisk pædagogiske arbejde."
( Smidt m fl. 2003: 17)

akvarel: Aleksander

Dette projekt skal dels ses som en form for konkret vidensformidling, gennem de to projektkonsulenters arbejde. Det er en vidensformidling, som har den styrke, at den sker gennem praktisk deltagelse fra de to erfarne projektkonsulenters side. Yderligere har dette projekt fokus på udvinde metodiske erfaringer fra det konkrete arbejde, således at vidensformidlingen kan gøres tilgængelig for en bredere faglig kreds. For at systematisere disse erfaringer og sætte dem ind i et teoretisk perspektiv, hvor anden forskning indenfor området også drages ind, er det nødvendigt med en forskningsdel i tilknytning til projektet.

Formål

Forskningsdelen af metodeudviklingsprojektet skal resultere i en teoretisk afklaring af begrebet om rummelighed forankret i forhold til den konkret praksis i de deltagende projektinstitutioner.

Desuden vil erfaringerne med de forskellige metoder, som bliver udviklet i projektet, blive fremstillet i systematiseret form. Metoderne vil blive vurderet og det vil blive præciseret i forhold til hvilke af de komplekse problemstillinger omkring børnene, hvor de har relevans og betydning. Det vi være et centralt sigtepunkt for denne del af analysen at personalet i dagtilbud og skole kan benytte metoderne i deres hverdag. Herunder hvilke krav til personalets kompetencer og samarbejde, der følger af de forskellige metoder.

akvarel: MartinProjekt

Forskningsdelen af projektet vil tage udgangspunkt i en teoretisk forståelse af rummelighed i dagtilbud, som vil blive udfoldet og defineret nærmere, som et centralt resultat af projektet. Rummelighed i dagtilbud vil altid være konkret udfoldet pædagogisk praksis i forhold til nogle bestemte børn med sine særlige familieforhold og sine særlige problemer, kompetencer og relationer til andre børn og voksne. Derfor skal udvikling af metoder, som kan medvirke til at skabe større rummelighed og mindske marginalisering og uddefinering af bestemte børn også ske i tæt tilknytning til den daglige praksis i dagtilbudene. En praksis som omfatter hverdagen i dagtilbudet medregnet samarbejdet med børnenes forældre og det tværfaglige samarbejde med forskellige eksterne medarbejdere i det sociale system.

Der er altså flere forhold som er med til at influere på rummeligheden i dagtilbudene:

  • De konkrete børn, med deres særlige håndtering af deres livsvilkår
  • Dagtilbudets pædagogiske organisering og målsætning omsat til praksis
  • Det pædagogiske personales faglige kompetencer
  • Børnenes familiesituation
  • Det sociale hjælpesystem

Selvom dagtilbudene (dagpleje/daginstitution) er udgangspunktet for projektet, vil alle andre aktive aktører omkring børnene også blive inddraget i dataindsamlingen til forskningsdelen.

tegning: Kamilla