Til forsiden 
		logo: Peter Mannello Til forsiden  

Beskrivelse

Et eventyr

Forskningsdelen

Relationer

Rummelighed

Menneskesyn

Så langt er vi

Beskrivelse af metodeudviklingsprojektet

Dette er skrevet i marts 2003 og sendt sammen med ansøgning til Socialministeriet, som bevilligede 1.785.000 kroner fra puljen Særlig Indsats for Børn og Unge (SIBU)

"Sluk ikke brandalarmen- relationer og rummelighed"

Ide
Når vi hører en brandalarm, er det tegn på, at der er brand.
Derfor nytter det ikke noget at bruge kræfterne på at slukke brandalarmen.
Det nytter derimod at finde branden -og forsøge at slukke dèn.

På samme måde i familier og institutioner:

Når et barn er "besværligt", er det tegn på, at der er noget barnet har det svært med.
Derfor nytter det ikke, at vi voksne bruger kræfterne på at ændre barnet .
Det nytter derimod at finde ud af, hvad det svære er - og forsøge at ændre dèt.

Jo tidligere en familie får hjælp til at finde det svære jo bedre. Ved tidlig indsats opnås at "almindelige" familiers små problemer ikke bliver store - og at de "truede" familier kan få det bedre.
- Da næsten alle småbørnsfamilier dagligt kommer i daginstitution/dagpleje, er det naturligt, det er her den første hjælp gives.

Baggrund foto: www.birthe-lunau.dk
Vores baggrund for dette metodeudviklingsprojekt er, at vi gennem vores arbejde de senere år har erfaret:

 • at mange børn kommer i knibe i deres helt almindelige familier og institutioner
 • at mange forældre er usikre på, hvordan de kan være gode forældre for deres børn
 • at mange dagplejere gerne vil vide mere om børn og forældre
 • at mange pædagoger synes, der er flere problembørn
 • at mange pædagoger er usikre på, hvordan de kan vejlede forældrene
 • at mange lærere synes at børnene i børnehaveklasse og de yngste klasser er uunderviselige, urolige og egoistiske
 • og at vi gerne vil undersøge vores hypotese om at det kan være anderledes

Formål

 • at forfine og fremhæve faglige traditioner og den almindelige hverdag i daginstitution og dagpleje.
 • at opkvalificere de professionelles relationskompetence i hverdagen.
 • at finde ud af hvad der sker, når vi voksne ændrer vores grundholdning til samværet med børn - og dermed også vores måde at være sammen med hinanden og børnene på.
 • at opkvalificere de professionelles kompetence til at tale om "det svære" - med hinanden og med forældrene - og med børnene.
 • at udvikle metoder til at udvide rummeligheden i daginstitution og dagpleje.
 • at udvikle metoder til at tydeliggøre og forbedre det tværfaglige samarbejde både i forbindelse med "overgange" og med "truede børn"

Udgangspunkt

Samfundsudviklingen har de senere år betydet, at synet på børn, opdragelse og samværet mellem børn og voksne er under voldsom forandring. Udviklingen går i retning af, at voksne fjerner sig fra at kræve lydighed af børn, hen imod at ønske ansvarlighed. Denne forandring, fra noget kendt: "kæft, trit og retning" hen i mod noget nyt og ukendt, skaber usikkerhed hos både forældre og professionelle - og dermed også hos børn.

Det er godt for børn, forældre og professionelle når de voksne evner at indgå i personlige og ligeværdige relationer med hinanden og med børnene - og når de påtager sig ansvaret for kvaliteten af samværet med børnene.

Da næsten alle familier kommer dagligt i daginstitution/dagpleje spiller pædagoger/dagplejere en helt central rolle i denne udvikling, både i forhold til børn og til forældre. Derfor ligger projektets fokus her.

 

foto: www.birthe-lunau.dk

 

Projektets opbygning

Sammen med metodeudviklingen handler projektet om at undersøge

hvad der sker

 • med børns trivsel og adfærd
 • med forældres usikkerhed ved at være forældre
 • med de professionelles relationskompetence og evne til at vejlede forældre
 • og med børns, forældres og professionelles indbyrdes relationer

når de to projektkonsulenter sammen med de ansatte og forældrene arbejder på mulige forandringer i relationerne mellem voksne indbyrdes og mellem børn og voksne.

Vores foreløbige forestillinger om projektets opbygning er

 1. at vi finder samarbejdspartnerne:

  • en kommune - er aftalt med Silkeborg kommune
  • ansatte i 6-8 forskellige institutioner i samme geografiske område - plus børnehaveklasseledere/lærere i de yngste klasser i den tilhørende skole - plus dagplejen - plus de børn og forældre som hører til i disse institutioner. - er delvist aftalt
  • forsker: Søren Smidt (RUC) - er aftalt
  • supervisor og sparringspartner: Jesper Juul (Kempler instituttet) er aftalt
  • en inspirerende styregruppe - er delvist aftalt

 2. at vi finder penge

 3. at vi derefter begynder det "egentlige" projektarbejde med base i institutionerne

  i forhold til forældre :

  • forældremøder
  • forældregrupper
  • individuel vejledning

  i forhold til de professionelle:

  • personalemøder (forældremøder)
  • mesterlære - praksislæring
  • temadage
  • kurser
  • supervision (direkte og indirekte)
  • vejledning

 4. at forskeren i projektforløbet (3 år) løbende undersøger og beskriver mulige ændringer
  • i børnenes trivsel og adfærd - (for eksempel ved skolestart)
  • med forældres usikkerhed ved at være forældre
  • med de professionelles relationskompetence og evne til at vejlede forældre
  • og med børns, forældres og professionelles indbyrdes relationer

Indhold

foto: www.birthe-lunau.dk Opkvalificering af de professionelle

I projektet vil vi bidrage til at de professionelle kan opkvalificere sig i forhold til deres arbejde med børn og forældre. - Vi vil medvirke til at forfine og fremhæve de hævdvundne faglige traditioner og den almindelige hverdag: at støtte det enkelte barn i at udvikle og udfolde hele sig - i fællesskabet med andre.

Samtidig med videreudviklingen af disse kendte - og ofte oversete - værdier er det påkrævet, at de professionelle udvikler deres relationskompetence og de værdiforestillinger, som ligger til grund for den måde de voksne er sammen med børnene på.

Det er også ønskeligt at de professionelle bliver bedre til "den svære samtale" - og til at tilgodese forældrenes behov for at tale med nogen om det, der kan være svært for dem i forbindelse med børnene.

Vi vil "udvide" begrebet rummelighed ved at undersøge:

 • om der er dele af institutionernes/dagplejens daglige praksis, som medvirker til at nogle børn bliver truede eller marginaliserede
 • hvordan institutionerne/dagplejen bedre kan rumme børn (og forældre), der blandt andet på grund af deres familiemæssige baggrund er truede eller marginaliserede. For således at medvirke til at bryde den sociale arv, der hvor den har negative konsekvenser.

Vi vil "afgrænse" rummeligheden ved at undersøge og tydeliggøre:

 • hvad der skal løses i daginstitutionerne/dagplejen
 • hvad der skal løses i et tværfagligt samarbejde
 • hvad der skal løses i et helt andet regi

Metodeudvikling

I projektet vil vi sammen med deltagerne finde frem til måder at udvide - og afgrænse - rummeligheden på.

Ligesom vi vil udvikle metoder, som kan forbedre det tværfaglige samarbejde i forbindelse med børnenes overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave - fra børnehave til børnehaveklasse/skole.

Vi vil ligeledes udvikle metoder, som bedrer og tydeliggør det tværfaglige samarbejde i forbindelse med truede børn. Blandt andet den direkte kontakt og forståelse for hinandens arbejdsopgaver.

foto: www.birthe-lunau.dkForskning
Metodeudviklingsprojektet ligger i klar forlængelse af de mange initiativer, der tages i danske kommuner for at gøre dagtilbudene mere rummelige. For at livet i dagtilbudet bliver bedst muligt for børn i almindelighed og børn med særlige behov i særdeleshed, er der brug for udvikling af nye metoder og udvikling af det pædagogiske personales kompetencer. (Se Socialministeriets evaluering af området "Dagtilbud til børn" (Smidt m. fl. 2003: 17))

Projektet skal dels ses som en form for konkret vidensformidling, gennem de to projektkonsulenters arbejde. Det er en vidensformidling, som har den styrke, at den sker gennem praktisk deltagelse fra de to erfarne projektkonsulenters side. Yderligere har dette projekt fokus på udvinde metodiske erfaringer fra det konkrete arbejde, således at vidensformidlingen kan gøres tilgængelig for en bredere faglig kreds. For at systematisere disse erfaringer og sætte dem ind i et teoretisk perspektiv, hvor anden forskning indenfor området også drages ind, er det nødvendigt med en forskningsdel i tilknytning til projektet.

Udvikling af metoder, som kan medvirke til at skabe større rummelighed og mindske marginaliseringen af bestemte børn, skal ske i tæt tilknytning til den daglige praksis i dagtilbudene. En praksis som omfatter hverdagen i dagtilbudet medregnet samarbejdet med børnenes forældre og det tværfaglige samarbejde med forskellige eksterne medarbejdere i det sociale system.

Dataindsamlingen vil ske

 • som logbogsoptegnelser fra de to projektkonsulenter
 • ved løbende interviews med de to projektkonsulenter
 • i forhold til 20 udvalgte børn (som repræsenterer et bredt udsnit af deltagende børn)

I dataindsamlingen vil der rettes fokus mod

 • overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra dagtilbud til skole og sfo
 • hvilke kompetencer arbejdet med disse stiller til de ansatte omkring børnene
 • børns, forældres og professionelles indbyrdes relationer
 • samarbejdet i mellem de forskellige professionelle faggrupper

Forskningsdelen af metodeudviklingsprojektet skal resultere i en teoretisk afklaring af begrebet om rummelighed forankret i forhold til den konkrete praksis i de deltagende projektinstitutioner.

Desuden vil erfaringerne med de forskellige metoder, som bliver udviklet i projektet, blive fremstillet i systematiseret form. Metoderne vil blive vurderet og det vil blive præciseret i forhold til hvilke af de komplekse problemstillinger omkring børnene, hvor de har relevans og betydning. Det vi være et centralt sigtepunkt for denne del af analysen at personalet i dagtilbud og skole kan benytte metoderne i deres hverdag. Herunder hvilke krav til personalets kompetencer og samarbejde, der følger af de forskellige metoder .

Resultaterne af forskningsprojektet vil blive formidlet gennem kurser og i en forskningsrapport, som er henvendt til de praktikere, som skal drage nytte af metoderne i det daglige arbejde. Desuden vil der også ske en formidling til den fagvidenskabelige offentlighed.

Tidshorisont

Vi forestiller os at projektet påbegyndes i august 2003 og strækker sig over 3 år + opsamling og bearbejdning af forskningsresultaterne. At det er 3 år hænger sammen med, at det er den tid, der cirka svarer til et "børnehaveforløb" (fra barnet er 3-6 år).

Opsamling i stikord

 • Børn
 • Forældre
 • Særlig fokus på de professionelle (i dagpleje, daginstitutioner og skole (børnehaveklasse/yngste klasser))
 • Kompetenceudvikling - Opkvalificering
 • Metodeudvikling
 • Mesterlære - Praksislæring
 • Relationskompetence
 • Rummelighed
 • Truede børn
 • Overgange
 • Samarbejde med forældre
 • Tværfagligt samarbejde
 • Forskning
tegning: Kamilla